Artikel 1: Levering

1.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Resque Automations is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijk termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

1.2 Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlust, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

1.3 Indien een rembourszending geweigerd of niet afgehaald wordt zijn wij genoodzaakt de door ons gemaakte kosten op U te verhalen.

1.4 Wanneer uw product niet naar wens is kunt u de goederen in overleg aan ons retourneren.

Artikel 2: Transport en risico:

2.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Resque Automations is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2.2 Het transport geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 3: Garantie

3.1 Tenzij Resque Automations zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.

3.2 De garantie geldt niet indien:

– de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

– de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

– de wederpartij niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

3.3 Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende beoordeling, dan wel voor onze rekening fouten herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te boven gaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen (onderdeel van) goederen ons eigendom.

Artikel 4: Toepasselijk recht

4.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Resque Automations en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

4.2 Het Nederlands recht zal worden gehanteerd indien aanbiedingen en overeenkomsten van Resque Automations niet aan de Nederlandse wet voldoen

Artikel 5 AVG en privacy

5.1 Wij registreren de aankopen van de klant op onze website via WooCommerce, de klantgegevens worden daar opgeslagen en bevatten de NAW gegevens alleen om de bestelling te kunnen verzenden en een bevestigingsmail te kunnen sturen. Resque Automations zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan om de klant te informeren en het bestelproces tot de levering van het bestelde artikel te kunnen voltooien.

5.2 Klantgegevens worden gebruikt voor registratie in het separate facturensysteem en worden op een interne database, buiten de website en niet op internet, bewaard, zij zullen door Resque Automations nooit ter beschikking aan derden worden gesteld, onder voorbehoud van het vermelde in lid 5.3, en met welk doel dan ook.

5.3 Alle verkoop activiteiten van Resque Automations worden, in het kader van de belastingplicht en de daarmee verband houdende afwikkeling van BTW, verplicht gerapporteerd aan de nederlandse belastingdienst en zijn daarom voor ons vanuit ons interne database systeem oproepbaar. De klantnaam is mogelijk maar niet noodzakelijk in een dergelijke rapportage aanwezig. Ook deze gegevens worden  nooit ter beschikking aan derden gesteld met welk doel dan ook.

5.4 Wij zijn geen verwerker van de ons bekend gemaakte NAW gegevens, noch gebruiken wij een derde partij die onze data verwerkt. De data die ons ter beschikking zijn gesteld zijn door de klant vrijwillig ingevoerd om zich als klant aan ons als verkopende partij bekend te maken, deze gegevens worden daarom verondersteld met toestemming van de klant door ons gebruikt te mogen worden voor alle verkoop transacties die deze klant met ons overeenkomt en alle afdracht van verkoop gegevens voor de nederlandse belastingdienst.

5.5 Een klant die zich als klant aan ons als verkopende partij bekend maakt hoeft zich niet als klant te registreren met gebruikers naam en wachtwoord. Het gebruik van de ter beschiiking gestelde NAW gegevens wordt daarom tot één verkooptransactie beperkt.

5.6 Een klant die zich registreert met gebruikersnaam en wachtwoord doet zulks geheel vrijwillig, ook dan beschouwen wij dit als toestemming om de NAW gegevens te mogen gebruiken, met de aanvulling dat dit meerdere verkooptransacties kan omvatten.

5.7 Een klant heeft het recht om ons te verzoeken zijn naam en klantgegevens te verwijderen uit ons systeem op de website. Er wordt hierbij geen verschil gemaakt tussen een geregistreerde en niet geregistreerde klant. Op dit verzoek zullen wij binnen 24 uur acteren.

5.8 In verband met onze belastingplicht worden klantgegevens alleen bewaard op ons interne systeem voor rapportage van de voorgekomen transacties en daarbij mogelijk maar niet noodzakelijk de NAW gegevens te hanteren. Het verwijderen van klantgegevens uit dit systeem is in dit kader en op verzoek van de klant niet mogelijk aangezien zij daardoor onze belasting plicht en verantwoording ernstig zou verstoren.